ข่าวสาร

News

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ซาลอน (หมายเลขชั้นและห้อง)

img_salon

บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณสมาชิกผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา และบริษัทฯ ขอกราบเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ซาลอนเนื่องจากการย้ายที่ทำการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อนึ่ง การย้ายครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหมายเลขชั้นและหมายเลขห้องเท่านั้น ดังนั้นจึงหวังว่าสมาชิกทุกท่านจะยังคงแวะมาเยี่ยมเยียนและทำกิจกรรมต่างๆ ที่ซาลอนใหม่ของบริษัทฯ ดังเช่นที่ผ่านมา

วันที่ย้ายที่ทำการ : วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 17 ห้อง 17-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่อยู่ใหม่

เลขที่ 152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 ห้อง 12-02 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการบริการ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับความพึงพอใจที่มากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป