ข่าวสาร

News

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลง “วันที่ควรบริโภคก่อน” บนฉลากผลิตภัณฑ์ S. LUTEIN

บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณสมาชิกผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา และขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบเกี่ยบกับการเปลี่ยนแปลงการระบุ “วันที่ควรบริโภคก่อน” บนฉลากผลิตภัณฑ์ S. LUTEIN ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านโปรดวางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังเช่นที่ผ่านมา

ก่อนเปลี่ยนแปลง

24 เดือนนับจากวันผลิต

หลังเปลี่ยนแปลง

12 เดือนนับจากวันผลิต

วันที่เริ่มมีผล : จากสินค้าที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการบริการ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับความพึงพอใจที่มากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป