ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

Terms of Use

บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด (ในที่นี้เรียก “แนชเชอรัลลี่ พลัส”) ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ซึ่งแนชเชอรัลลี่ พลัส เป็นเจ้าของ, ผู้จัดทำ และ/หรือ ผู้ดูแล
เนื้อหาข้อมูลและบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ สามารถใช้ได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยเนื้อหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว
คำว่า "ของเรา" "พวกเรา" และ "เรา" ที่ใช้ในข้อตกลงนี้ หมายถึง แนชเชอรัลลี่ พลัส เว้นเสียแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

จากการเข้าถึงและการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงและยินยอมที่จะมีที่จะมีพันธะผูกพันทางกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไข โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

แนชเชอรัลลี่ พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงในหน้าเว็บไซต์นี้ และการใช้งานเว็บไซต์ของเราหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในข้อกำหนดฉบับแก้ไข ดังนั้นคุณจึงควรอ่านเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างถี่ถ้วนทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม

1. การยอมรับข้อกำหนด

 • การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ของแนชเชอรัลลี่ พลัส ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแนชเชอรัลลี่พลัส และกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้
 • ในที่นี้ “เนื้อหา” หมายความถึง ข่าวสาร,ข้อมูล, เอกสาร, รูปภาพ, ภาพถ่าย, เสียง, วิดีโอ, การออกอากาศทางเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • “บริการ” หมายความถึง การส่งผ่านข้อมูล, การดาวน์โหลด หรืออัพโหลดจากเว็บไซต์แนชเชอรัลลี่ พลัส
 • หากคุณมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณจะไม่สามารถใช้บริการ หรือยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานนี้ได้

2. กฎหมายที่บังคับใช้

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมและดำเนินการโดยแนชเชอรี่ พลัส
บริษัทแนชเชอรัลลี่ พลัส ไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานนอกราชอาณาจักรไทย ผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นๆ ตามเจนตาของตนเอง จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้นๆ การอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ หากมีข้อพิพาทหรือประเด็นอื่นๆ เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ ที่เกิดขึ้นระหว่างแนชเชอรัลลี่ พลัส กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และการดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจพิจารณาของศาลประเทศไทยเท่านั้น

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ รวมถึง บริการ และเนื้อหาต่างๆ ที่ผ่านการคัดสรรเรียบเรียงทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของแนชเชอรัลลี่ พลัส และ/หรือบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, สัญลักษณ์การให้บริการ , สัญลักษณ์การรับรอง และชื่อ,โลโก้ของผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ (ในที่นี้จะเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") บนเว็บไซต์นี้ และที่อยู่ภายในเนื้อหา ถือเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนของแนชเชอรัลลี่ พลัส และเจ้าของบุคคลที่สาม และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส และ/หรือเจ้าของบุคคลที่สาม รวมทั้งได้รับการคุ้มครองโดยไม่จำกัดเพียงกฎหมายของประเทศไทย แต่รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ควรถูกตีความว่าเป็นการให้โดยนัย,โดยเจตจำนง หรืออื่นๆ เพื่อให้ใช้ใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากแนชเชอรัลลี่ พลัส และห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และแนชเชอรัลลี่ พลัส จะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อบังคับใช้สิทธิ์นี้

4. ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณไม่สามารถแก้ไข, คัดลอก, แจกจ่าย, ส่งต่อ, ทำซ้ำ, เผยแพร่, อัพโหลด, ขอใบอนุญาต, สร้างงานลอกเลียนแบบจากการจำหน่ายถ่ายโอนข้อมูล, ซอฟท์แวร์, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ และ/หรือได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น
คุณต้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำเตือนเรื่องลิขสิทธิ์หรือข้อจำกัดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหา หรือใช้กับเนื้อหาดังกล่าว (รวมถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ หรือข้อจำกัดในเนื้อหาที่คุณดาวน์โหลด) การนำเนื้อหาไปปรับเปลี่ยนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของแนชเชอรัลลี่ พลัสและสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ

5. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดูนโยบายส่วนบุคคลของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้

6. ประกาศเฉพาะสำหรับเอกสารที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

อนุญาตให้ใช้เอกสารจากแนชเชอรัลลี่ พลัส ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

 • ใช้เพื่อการส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
 • มีคำประกาศด้านลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้ปรากฏในสำเนาของเอกสารทุกฉบับ และมีคำประกาศด้านลิขสิทธิ์รวมถึงประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตปรากฏอยู่ด้วย
 • “ไม่มีการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงในเอกสารใดๆ
 • เอกสารของแนชเชอรัลลี่ พลัส ที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่รวมถึงการออกแบบหรือการจัดวางหน้าเว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส หรือเว็บไซต์อื่นใดที่แนชเชอรัลลี่ พลัสเป็นเจ้าของ, ดำเนินการ, ได้รับใบอนุญาต หรือควบคุม
 • ไม่มีโลโก้, ภาพ, เสียง หรือรูปจากเว็บไซต์ใด ๆ ของแนชเชอรัลลี่ พลัส ที่สามารถคัดลอกหรือส่งต่อได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากแนชเชอรัลลี่ พลัส”

7. การลงทะเบียน: ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ คุณต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ โดยต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน,ครบถ้วน และถูกต้อง ลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณรวมถึงการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ และคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงยินยอมให้แนชเชอรัลลี่ พลัส เข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ต้องขออนุญาต และแนชเชอรัลลี่ พลัส จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ ทั้งที่คุณทราบและไม่ทราบ คุณอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อแนชเชอรัลลี่ พลัส หรือบุคคลอื่นอันเนื่องจากมีผู้ใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ

8. ข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส

ปัจจุบันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส ในกรณีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว การส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแนชอรัลลี่ พลัส คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส เป็นความจริง, ถูกต้อง และครบถ้วน คุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลยังคงเป็นความจริง, ถูกต้อง และครบถ้วน

9. การใช้บริการ

บริการนี้อาจประกอบด้วยบริการอีเมล์, พื้นที่สนทนา, กลุ่มข่าวสาร, ฟอรัม, ชุมชน, เว็บเพจส่วนบุคคล, อัลบั้มรูป, ปฏิทิน, บริการกระดานข่าว และ/หรือข้อความ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้อื่น คุณตกลงที่จะสื่อสารด้วยการโพสต์, ส่งและรับข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการของแนชเชอรัลลี่ พลัส คุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือไม่ส่งเสริมหรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่น:

(1) ทำการโพสต์, ส่งอีเมล์ หรือจัดทำเนื้อหาที่ :

 • ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นอันตรายคุกคาม, ข่มขู่, ล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยทำการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงแค่พนักงานของแนชเชอรัลลี่ พลัส หรือสมาชิกในเครือ หรือทำการบิดเบือนความจริงในทางที่ผิด หรือระบุความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการใด ๆ
 • ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์, โทรจัน, เวิร์ม, ระเบิดเวลา, ไฟล์ที่เสียหาย หรือโค้ดคอมพิวเตอร์อื่นๆ และไฟล์หรือโปรแกรมอื่นที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางการทำงาน, ทำลาย หรือ จำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆอเป็นความผิด, เป็นเท็จ, หลอกลวง หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, เครื่องแบบ, ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นของแนชเชอรัลลี่ พลัส
 • ที่มีการดัดแปลงที่อยู่อีเมลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือปลอมแปลงส่วนหัวหรือตัวระบุที่มีการจัดการเพื่อให้เข้าใจว่าที่มาของเนื้อหานั้นส่งออกจากแนชเชอรัลลี่ พลัส

(2) ทำการโฆษณาหรือเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ


(3) ทำการปลอมแปลงหรือลบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ใด เช่น การอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ, กฎหมายหรือประกาศอื่น ๆ ที่เหมาะสม, ฉลากสินค้า, การกำหนดกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ

(4) ทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ

(5) ทำการสร้างอัตลักษณ์ปลอมเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

(6) พยายามที่จะเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่รบกวน, ลดคุณภาพ, แทรกแซงการทำงาน หรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์และบริการของแนชเชอรัลลี่ พลัส

เราอาจปรับปรุง, แก้ไข, ระงับ หรือยุติการให้บริการ หรือลบเนื้อหา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวโดยไม่ให้เหตุผลใด ๆ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากการปรับปรุง, แก้ไข, ระงับ หรือการลบเนื้อหาดังกล่าว ขัดขวางคุณจากการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ แนชเชอรัลลี่ พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แนชเชอรัลลี่ พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่แนชเชอรัลลี่ พลัส เห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, กระบวนการทางกฎหมาย, ข้อเรียกร้องหรือข้อบังคับของรัฐบาล รวมถึงสิทธิ์ในการแก้ไข และสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนออก ตามดุลยพินิจของบริษัทได้ตลอดเวลา

10. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือลิงก์จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

แนชเชอรัลลี่ พลัส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมมือกับผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่มีลิงก์เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส หรือจากเว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่ถูกเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของแนชเชอรัลลี่ พลัส เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไปถึงนั้น ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแนชเชอรัลลี่ พลัส และแนชเชอรัลลี่ พลัส จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา, การแก้ไขปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงภายในเว็บไซต์หรือลิงก์ดังกล่าว และเราจะไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ รวมถึงไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เราไม่รับรองหรือรับประกัน เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจให้หรือถูกร้องขอให้แจ้งแก่บุคคลที่สาม แนชเชอรัลลี่ พลัส แสดงลิงก์เหล่านี้ให้แก่คุณเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า แนชเชอรัลลี่ พลัส รับรองเว็บไซต์เหล่านั้น คุณจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองในการการติดต่อกับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกลิงก์มายังเว็บไซต์ของ แนชเชอรัลลี่ พลัส โดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีหรือวิธีอื่นใดได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การตรวจสอบและป้องกันระบบจากการบุกรุก

ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เหมาะสมของระบบและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คุณยอมรับในการใช้บริการตรวจสอบระบบของเราระหว่างใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ แนชเชอรัลลี่ พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายเพื่อป้องกันและตรวจสอบผู้ที่พยายามจะทำลาย, ลบ, แก้ไข ,ปลอมแปลง หรือละเมิดเว็บไซต์, เซิร์ฟเวอร์, ฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ หรือทรัพย์สินทางเทคโนโลยีใดๆ ของแนชเชอรัลลี่ พลัส

12. การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิด

ทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณตามความเหมาะสมและความพร้อม คุณจะต้องรับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้และอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป แนชเชอรัลลี่ พลัส ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันในทุกรูปแบบ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย (ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด) เกี่ยวกับ : (1) การใช้งาน, ความปลอดภัย, ความถูกต้อง, การมีกรรมสิทธิ์, การไม่ละเมิดสิทธิ์, ความพึงพอใจ, คุณภาพหรือความเหมาะสมของเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) การใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ติดขัดและปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่องใดๆ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือใช้แทนคำแนะนำของแพทย์ประจำตัวหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของคุณ คุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาโรคหรืออาการทางสุขภาพ หรือเพื่อสั่งซื้อยาด้วยตัวเอง หรือใช้เป็นหลักฐานเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะบางอย่าง

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือการโฆษณาหรือกล่าวอ้างว่าบริษัท,เจ้าหน้าที่,พนักงาน หรือตัวแทนของแนชเชอรัลลี่ พลัส เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท,เจ้าหน้าที่,ผู้บริหาร,พนักงาน,ตัวแทน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของแนชเชอรัลลี่ พลัส จะไม่รับผิดต่อความเสียหายและค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าโดยทางตรง,โดยทางอ้อม,โดยอุบัติเหตุ,โดยกรณีพิเศษ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือตามเงื่อนไขข้อจำกัด และการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการรับประกัน, การทำสัญญา, การละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และแนชเชอรัลลี่ พลัส ได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้นๆ แล้ว ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

13. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย,ป้องกันรักษา,ไม่สร้างความเสื่อมเสียและปกป้อง บริษัท,เจ้าหน้าที่,ผู้บริหาร,พนักงาน,ตัวแทน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของแนชเชอรัลลี่ พลัส จากการเรียกร้องค่าเสียหาย, ความรับผิดชอบ, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

14. การเป็นโมฆะ

หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อความดังกล่าวถูกขีดฆ่าและจะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ การไม่ดำเนินการใด ๆ โดยแนชเชอรัลลี่ พลัส ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนของคุณหรือบุคคลอื่นใดต่อบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ได้ละเว้นสิทธิของแนชเชอรัลลี่ พลัส ในการดำเนินการต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดหรือที่คล้ายคลึงกัน

15. ข้อตกลง

ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ ระบุถึงความเข้าใจและข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ระหว่างคุณและแนชเชอรัลลี่ พลัส คุณยอมรับว่าข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณและ แนชเชอรัลลี่ พลัส เกี่ยวกับเว็บไซต์จะถูกแทนที่และไม่มีผลบังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

© 2020 แนชเชอรัลลี่ พลัส สงวนลิขสิทธิ์