ข่าวสาร

News

ประกาศเรื่องการได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลในประเทศไทย

หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณสมาชิกผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา และบริษัทฯ ขอกราบเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์ อิซูมิโอะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง เครื่องหมายรับรองฮาลาล จะปรากฎบนกล่องบรรจุภัณฑ์และซองอลูมิเนียมของผลิตภัณฑ์อิซูมิโอะ ที่จะนำเข้าในล็อตถัดไป

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการบริการ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับความพึงพอใจที่มากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

คลิกเพื่อดู หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล