ข่าวสาร

News

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

จากเวลาทำการเดิม เป็นเปิดทำการตั้งแต่เวลา 13:30 น.เนื่องด้วยบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมภายในประจำปี

*หมายเหตุ : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการ (ปิดทำการในเวลาตามปกติ ค่ือ 19:00 น.)