ข่าวสาร

News

ประกาศเรื่องการปรับลดราคาค่าส่งสินค้า

บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณสมาชิกผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา และขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับลดอัตราค่าจัดส่งสินค้าในส่วนที่มีการเรียกเก็บจากท่านสมาชิก ซึ่งจะมีผลสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Adjust-delivery-fee-Letter_TH

อัตราเดิมก่อนปรับลด

- 200 บาท ต่อสินค้า อิซูมิโอ 1 ลัง
- 200 บาท ต่อสินค้า เอส.ลูทีน 1-5 ขวด

อัตราใหม่หลังปรับลด

- 150 บาท ต่อสินค้า อิซูมิโอ 1 ลัง
- 100 บาท ต่อสินค้า เอส.ลูทีน 1-5 ขวด

วันที่มีผลบังคับใช้:จากคำสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการบริการ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รับความพึงพอใจที่มากยิ่งขึ้น
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป